Discover

Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước : [1189]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1189
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Phạm Hồng Thái (2011)

 • Hiện nay, việc sử dụng phương thức phân quyền đã trở thành phổ biến trong các quốc gia phát triển, dân chủ và pháp quyền là nguyên tắc của nhà nước pháp quyền. Do đó, để có thêm cách nhìn và góp phần đánh giá rõ vai trò, công dụng của phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước, bài viết bàn luận về phân quyền, phân cấp ở khía cạnh phương pháp luận, khía cạnh pháp lý của nó, mối liên hệ giữa hình thức cấu trúc nhà nước với phân quyền và vấn đề phân cấp ở Việt Nam hiện nay.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Cửu Việt (2010)

 • Bài viết bàn về mối quan hệ giữa Trung ương và địa phương trong việc tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước. Trên cơ sở các đặc điểm của các hình thức phân chia quyền lực giữa trung ương và địa phương, bài viết đưa ra các khái niệm tập quyền tản quyền và phân quyền. Đây là những khái niệm có tính học thuật và thực tiễn cao có thể vận dụng trong quá trình phân cấp quản lý nhà nước ở Việt Nam

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Đăng Dung (2010)

 • Phân cấp và phân quyền là vấn đề quan trọng của mọi quốc gia được nhiều người nghiên cứu và có nhiều cách tiếp cận để phân loại khác nhau, nhưng quan trọng nhất là phân cấp, phân quyền hành chính giữa trung ương và địa phương. Tác giả tập trung vào các loại hình phân cấp này, gồm: tản quyền và phân quyền.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Đăng Dung (2010)

 • Chính phủ hành pháp là người đề xuất dự án luật, Quốc hội - lập pháp thông qua dự án luật để mọi chủ thể trong xã hội thực thi tuân thủ và cuối cùng tư pháp căn cứ vào pháp luật xét xử các hành vi vi phạm pháp luật. Đó là tính thống nhất của quyền lực nhà nước

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Chu Thị Ngọc (2010)

 • Qua phân tích khái niệm nhà nước pháp quyền và nguyên tắc phân quyền trong nhà nước pháp quyền, tác giả đề cập đến tính chất phân quyền trong tồ chức bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cho rằng chúng ta cần phải thừa nhận nguyên tắc phân quyền là không thể thiếu trong nhà nước pháp quyền dù đó là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hay nhà nước pháp quyền tư sản.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Lê Văn Cảm; Dương Bá Thanh (2009)

 • Trong giai đoạn xây dựng một Nhà nước pháp quyền (NNPQ) đích thực của dân, do dân và vì dân ở Việt Nam hiện nay, việc làm sáng tỏ về mặt lý luận thực trạng của cơ chế kiểm soát quyền lực (KSQL) lập pháp ở nước ta, đồng thời đưa ra giải pháp để hoàn thiện cơ chế này với mô hình lý luận (MHLL) của các kiến giải lập pháp (KGLP) cụ thể sẽ có ý nghĩa xã hội-pháp lý và ý nghĩa khoa học thực tiễn rất quan trọng. Tuy nhiên, cho đến nay trong khoa học pháp lý (KHPL) Việt Nam vẫn chưa có nghiên cứu chuyên khảo nào đề cập riêng về chủ đề này. Điều đó không chỉ cho phép khẳng định tính cấp bách của vấn đề nghiên cứu mà còm là lý do luận chứng cho chủ đề được đề cập trong bài báo khoa học này.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Vũ Công Giao (2009)

 • Bài viết đề cập và phân tích khái niệm, đặc điểm và những yếu tố nền tảng của tiếp cận công lý, đồng thời điểm lại những nguyên lý cơ bản của nhà nước pháp quyền. Trên cơ sở đó, tác giả đối chiếu các nguyên tắc của tiếp cận công lý với các nguyên lý của nhà nước pháp quyền và kết luận rằng chúng có sự tương hợp, bổ sung, củng cố lẫn nhau

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2019-12-24)

 • Bài viết đánh giá các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị đã giảm đầu mối, giảm cấp phó, giảm cấp trung gian; nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức trong hệ thống chính trị được rà soát, bổ sung, hoàn thiện, từng bước khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp; xác định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Không những tăng hiệu quả công tác, thực tiễn cũng cho thấy việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế đã góp phần tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2017-02-01)

 • Bài viết phân tích Chính phủ kiến tạo ở các quốc gia khác nhau trên thế giới. Tại Nhật Bản, thuyết kiến tạo đã được nghiên cứu và áp dụng từ năm 1927 nhất là trong lĩnh vực giáo dục. Ở Mỹ, thuyết kiến tạo được công nhận là tiêu chuẩn quốc gia và được đưa vào sử dụng trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục. Ngoài ra, các quốc gia khác như Liên hiệp Anh, Singapore, Phần Lan… cũng đều đưa thuyết kiến tạo vào các chương trình quản lý nhà nước, giáo dục, khoa học và công nghệ. Từ đó, đề xuất giải pháp và bài học với Việt Nam.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Phạm Hồng Thái (2009)

 • Bài báo phân tích các khía cạnh chức vụ nhà nước trong bộ máy hành chính nhà nước, đưa ra khái niệm thẩm quyền chức vụ nhà nước, phân biệt chức vụ chính trị, chức vụ quyền lực hành chính, chức vụ chuyên môn và phân tích mối liên hệ giữa các chức vụ, chỉ ra tính chất, đặc thù, giới hạn thẩm quyền, vị trí, vai trò, thẩm quyền của từng loại chức vụ nhà nước trong cơ quan hành chính nhà nước.

 • item.jpg
 • Luận án • Trên cơ sở nhận thức lý luận về đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND, đánh giá thực trạng đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND Việt Nam hiện nay, luận án đề xuất các kiến nghị, giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND các cấp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Cao Vũ Minh, Vũ Thị Ngọc Dung (2015)

 • Sau hơn 12 năm thực hiện, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã bộc lộ một số điểm hạn chế như: chưa xác định một cách đầy đủ địa vị pháp lý của Chính phủ và chưa bao quát hết được các chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ trong quá trình điều hành hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương; một số quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ còn bị hạn chế. Các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ chưa bao quát hết các lĩnh vực, chưa tương xứng với vị trí của người đứng đầu Chính phủ và trở thành một thiết chế hữu hiệu để chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh. Đặc biệt, thẩm quyền và mối quan hệ giữa Chính phủ với các cơ ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Đăng Dung (2007)

 • Cho dù nhà nước có được tổ chức theo mô hình phân quyền nào đi chăng nữa, thì hành pháp vẫn can thiệp sang lĩnh vực lập pháp, thậm chí lập pháp là nhu cầu của hành pháp, hay nói một cách khác chương trình làm việc của Quốc hội là chương trình của Chính phủ. Đó là một quy luật của việc tổ chức quyền lực nhà nước thời hiện đại, một biểu hiện sự thống nhất của quyền lực, nhưng vẫn có sự phân chia, mà chúng ta gọi là sự phân công quyền lực.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Bùi Tiến Đạt (2007)

 • Sự xuất hiện của chính thể cộng hòa lưỡng tính là hiện tượng khá thú vị trong thực tiễn chính trị các nước trên thế giới. Bài viết chỉ ra nguyên nhân xuất hiện, đặc điểm và những phân tích nhằm nhận diện bản chất của chính thể này.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Minh Tuấn (2007)

 • Bài viết làm sáng tỏ đặc tính siêu làng dưới góc độ lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật. Nội dung của bài viết tập trung làm rõ 3 vấn đề: thứ nhất làm rõ Nhà nước Văn Lang mang tính của một công xã nông thôn, thứ hai chỉ ra mối quan hệ hòa đồng lưỡng hợp giữa làng và nước, thứ ba khẳng định và chứng minh luận điểm "việc hình thành Nhà nước Văn Lang là một quá trình lâu dài"

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1189