Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội : [600]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 600
 • item.jpg
 • Báo cáo điều tra xã hội học


 • Thư viện Quốc hội, Quỹ Hanss Seidel (2021-11)

 • Báo cáo trình bày kết quả của cuộc khảo sát tìm hiểu ý kiến của đại biểu Quốc hội và cán bộ, công chức một số cơ quan, Bộ, ngành về thực hiện Nội quy kỳ họp Quốc hội năm 2015. Qua đó góp phần đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm cung cấp thông phục vụ đại biểu Quốc hội trong xem xét, sửa đổi, bổ sung Nội quy kỳ họp Quốc hội.

 • item.jpg
 • Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học


 • Lê Bộ Lĩnh, Hoàng Minh Hiếu (2021-04)

 • Báo cáo tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ trình bày kết quả nghiên cứu đề tài về nội dung và phương hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp; tích hợp những vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế với mô hình thể chế trong nước trong việc tiếp cận và nghiên cứu hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp; các kiến nghị về tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội được luận cứ từ&#x...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Đình Quyền (2017)

 • Quốc hội làm luật hay chỉ là cơ quan thông qua luật đang là vấn đề có nhiều ý kiến tranh luận. Qua những dẫn chứng, phân tích về quy trình lập pháp và vai trò, kỹ năng của đại biểu Quốc hội trong hoạt động lập pháp, bài viết khẳng định lập hiến và lập pháp là một trong những hoạt động quan trọng và đặc trưng nhất của Quốc hội nước ta, phù hợp cả về cơ sở lý luận và thực ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Sĩ Dũng (2016)

 • Mối quan hệ giữa Quốc hội (QH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) được xác lập theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu thực tế của công việc. Theo quy định của pháp luật, QH là cơ quan cấp trên, có những quyền năng to lớn đối với HĐND. Theo yêu cầu thực tế của công việc thì đây là những cơ quan gắn bó chặt chẽ với nhau về chuyên môn, kỹ thuật và cần hợp tác chặt chẽ với nha...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lương Thu Hiền (2017)

 • Sự tham gia của phụ nữ trong nghị viện được coi là một biểu hiện của bình đẳng giới và bảo đảm cho sự phát triển bền vững của các quốc gia. Việt Nam có nhiều tiến bộ về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ trên nhiều phương diện như giáo dục, y tế, kinh tế nhưng trong lĩnh vực chính trị chưa đạt so với tiềm năng và mong muốn. Nghiên cứu xu hướng nữ giới tham gia chính trị...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Thanh Ngọc (2021-04-17)

 • Theo Điều 59, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) hiện hành thì “Chậm nhất là 20 ngày trước ngày bầu cử, tổ bầu cử phải niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH, ứng cử đại biểu HĐND ở khu vực bỏ phiếu”. Năm nay, cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 23-5-2021, thì chậm nhất là ngày 3-5-2021, tất cả các khu vực bỏ phiếu trong cả nước&#x...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Mai Thị Mai (2021-08)

 • Với định hướng xây dựng Quốc hội vững mạnh để đáp ứng yêu cầu hoàn thiện tổ chức bộ máy trước đòi hỏi của quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền, cần cỏ những nghiên cứu, đánh giá cụ thể về vai trò của Quốc hội trong việc đáp ứng các đặc điểm của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trên cơ sở đánh giá các đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lương Thu Hiền (2017)

 • Thực tiễn cho thấy, muốn tăng tỷ lệ nữ giới trong các cơ quan dân cử, việc học hỏi kinh nghiệm áp dụng các biện pháp hành động tích cực về hạn ngạch giới là đặc biệt quan trọng. Hạn ngạch giới có ba hình thức chính là (1) ghế dành riêng; (2) hạn ngạch ứng cử viên nữ; và (3) hạn ngạch tự nguyện của các đảng chính trị. Bài viết tập trung bàn về ghế dành riêng cho nữ giới vào cơ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Tuấn Anh (2018)

 • Quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân là một quyền chính trị - pháp lý quan trọng được ghi nhận trong Hiến pháp và pháp luật nước ta. Trong điều kiện phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, bảo đảm và thúc đẩy quyền tham gia quản lí nhà nước của công dân là một trong những nhân tố khẳng định tính chất pháp quyền...

 • QLNN.304.5.21.Hoat dong Hoi dong dan toc_Uy ban cua Quoc hoi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phan Khuyên (2021-05)

 • Cùng với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới, thời gian qua, hoạt động của Quốc hội đã không ngừng được đổi mới, khẳng định vị thế, vai trò quan trọng của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trong bộ máy nhà nước. Những kết quả hoạt động của Quốc hội trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước luôn gắn liền với hoạt động c...

 • LLCT5.21.Nhan dien phe phan_quan diem sai trai_dai bieu Qhoi_Hoi dong nhan dan.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Hải (2021-05)

 • Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thu hút sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Lợi dụng sự kiện chính trị quan trọng này, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ra sức chống phá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 600