Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội : [1682]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1682
 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2022-04)

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả đề cập đến một số vấn đề còn vướng mắc trong nhận thức về thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam với mong muốn cùng bàn luận nhằm tìm ra chân lý.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2021-08-11)

 • Bài viết cô đúc 6 nhóm quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và Pháp luật; 6 yêu cầu và 8 nội dung vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về hoạt động lập pháp trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2021-07-26)

 • Bài viết phân tích tác động của chuyển đổi số đối với hoạt động lập pháp ở nước ta và đề xuất một số gợi ý nhằm biến chuyển đổi số thành lợi thế, tiện ích cho công tác lập pháp của người đại biểu.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2021-05)

 • Bài viết phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Tư tưởng Hồ Chí Minh trong lãnh đạo thực hiện công tác nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và phương châm "dĩ bất biến, ứng vạn biến" trong lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2021-05)

 • Bài viết phân tích vai trò của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội ở nước ta hiện nay; Chỉ ra thực trạng hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Từ đó đề xuất một số giải pháp đổi mới hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2022)

 • Chuyên đề nghiên cứu về nội quy và hoạt động, cách thức tổ chức kỳ họp của Quốc hội một số nước; các quy định về kỳ họp của Quốc hội như: Thời gian tiến hành kỳ họp; Kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Quốc hội; các quy định về phiên họp toàn thể; Về sự tham gia các phiên họp của ĐBQH; Về phiên họp kín và phiên họp công khai; Chỗ ngồi trong hội trường và vị trí phát biểu; Thủ tục tiến hành phiên họp thảo luận của Quốc hội; Thủ tục biểu quyết; Về kỷ luật tại phiên họp; Biên bản của Quốc hội…

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2022)

 • Báo cáo bao gồm 04 nội dung chính: (1) Nghiên cứu, tổng hợp tình hình thực hiện Nội quy kỳ họp Quốc hội từ năm 2015 đến nay; (2) Khảo sát, đánh giá định lượng về tình hình thi hành nội quy kỳ họp quốc hội năm 2015 theo các nội dung như: Thời gian, hình thức, cách thức tổ chức, tiến hành kỳ họp Quốc hội; Về công tác chuẩn bị kỳ họp Quốc hội; Về quy trình, thủ tục thực hiện công việc của Quốc hội tại kỳ họp; Đánh giá về những đổi mới, cải tiến đã được tổ chức thực hiện tại các kỳ họp Quốc hội từ nhiệm kỳ khóa XIV đến nay, như: tổ chức họp trực tuyến, thủ tục tranh luận, lấy ý kiến ĐBQH thông qua hệ thống điện tử, cung cấp tài liệu cho ĐBQH; Những nguyên nhân của hạn chế, bất cập và kiến...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2021)

 • Tổng hợp các ý kiến trao đổi của các chuyên gia, nhà khoa học tại Tọa đàm "Biểu quyết trực tuyến của Quốc hội: Một số vấn đề pháp lý đặt ra" do Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức. Trong đó, các ý kiến tập trung, đề cập đến các quy định của pháp luật và vấn đề pháp lý đặt ra đối với biểu quyết trực tuyến của Quốc hội như: hình thức biểu quyết trực tuyến; những thuận lợi và thách thức; nội dung có thể biểu quyết trực tuyến; những điều kiện đảm bảo để thực hiện hình thức biểu quyết trực tuyến; kinh nghiệm một số nước, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid 19.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1971)

 • Bài nói chuyện của đồng chí Trường Chinh với các đảng viên Đại biểu Quốc hội trong dịp chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa IV (4-6-1971) trình bày một số vấn đề về công tác Quốc hội, gồm: vị trí và vai trò của Quốc hội; nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa; sự lãnh đạo của Đảng với Quốc hội; làm như thế nào cho các kỳ họp Quốc hội đạt kết quả tốt.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1975)

 • Cuốn sách đề cập đến quá trình thành lập và phát triển Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ở nước ta, đồng thời đề cao vai trò của pháp chế mới và ca ngợi những cống hiến của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp phát triển pháp luật quốc tế hiện đại.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1682