Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội : [556]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 556
 • TVQH_Xây dựng Quốc hội điện tử tại Việt Nam_ Thực trạng và giải pháp_VNCLP.pdf.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2021-06)

 • Bản tóm tắt kết quả đề tài đề cập đến các nội dung như: khái niệm Quốc hội điện tử; sự cần thiết của việc xây dựng Quốc hội điện tử ở nước ta; thực trạng ứng dụng CNTT ở Quốc hội, xây dựng và thực hiện Quốc hội điện tử Việt Nam. Đề xuất cần sớm nghiên cứu, xây dựng đề án, chiến lược phát triển Quốc hội điện tử; cần triển khai các mục tiêu ưu tiên, bảo đảm lộ trình; các m...

 • LH10.19.Hoan thien phap luat_phieu tin nhiem_Qhoi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trương Thị Minh Thùy (2019-10)

 • Bài viết phân tích và chỉ ra các bất cập trong quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội, bao gồm: khái niệm, đối tượng được lấy phiếu tín nhiệm, căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm, thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, các mức độ trên phiếu tín nhiệm, những trường hợp phiếu không hợp lệ, hệ quả của lấy phiếu tín nhiệm. Trên cơ sở đó, bài viết đ...

 • TVQH_Tổng tuyển cử năm 1946 - Dấu mốc sự hình thành, phát triển của thể chế dân chủ Việt Nam_TCQLNN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thu Hà (2020-10)

 • Ngày 06/01/1946 đã đánh dấu một sự kiện quan trọng trong lịch sử nước ta - khi lần đầu tiên người dân Việt Nam thông qua lá phiếu của mình được quyền trực tiếp lựa chọn, bầu những người có tài, có đức vào Quốc hội để gánh vác công việc nước nhà. Bài viết đã nêu lại tình hình và kết quả của cuộc tổng tuyển cử, cũng như ý nghĩa, tác động của tổng tuyển cử đến tình hình đất ...

 • TVQH_Ấn phẩm Thông tin tham khảo số 1 năm 2021 Một số nét hoạt động của Quốc hội XIV_TVQH.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thư viện Quốc hội (2021-02)

 • Để góp phần giúp đại biểu Quốc hội nhìn lại hoạt động của Quốc hội gần 5 năm qua và thảo luận về dự thảo Báo cáo công tác của Quốc hội, tiếp thu những góp ý của bạn đọc về 4 số đầu tiên của ấn phẩm Thông tin tham khảo, Thư viện Quốc hội tổ chức biên soạn và phát hành Thông tin tham khảo số 01/2021 về một số nét trong hoạt động của Quốc hội Khóa XIV. Ấn phẩm số 1...

 • TVQH_Về phân định thẩm quyền cho Quốc hội hiện nay_TCCT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Đinh Thị Cẩm Hà (2018-08-22)

 • Phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước là một vấn đề rất quan trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Phân định thẩm quyền chính xác một mặt tạo cho các cơ quan nhà nước chủ động hơn trong việc tiến hành các hoạt động và cũng là cơ sở để kiểm soát hiệu quả việc thực thi thẩm quyền của các cơ quan. Bài viết tập trung đánh giá về việc phân định thẩm quyền cho&#x...

 • NCLP10.20.Hau giam sat trong dam bao hieu luc_hieu qua giam sat QHoi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Tiến Thản (2020-10)

 • Kết quả thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội được thể hiện bằng tính hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội. Tuy nhiên, thế nào là hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát; hiệu lực, hiệu quả được xác định như thế nào. Bên cạnh đó, những yếu tố bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội gồm những yếu tố nào; tầm quan trọng của từng yếu tố ra sao; ...

 • NCLP15.8.20.Quy trinh hoach dinh chinh sach_kien nghi_nang cao nang luc_ĐBQH.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Trọng Bình (2020-08)

 • Chính sách công liên quan trực tiếp đến tính đáp ứng, tính đại diện, tính trách nhiệm, tính đáng tin cậy và tính hiệu quả của quản trị nhà nước. Vì vậy, đảm bảo chất lượng chính sách công một trong những vấn đề lý luận và thực tiễn luôn được quan tâm. Trong phạm vi bài viết này, tác giả khái lược lý luận về quy hoạch định chính sách công và nêu lên một sổ gợi mở nhằm góp phần nâng...

 • TVQH_Kiến nghị về Luật của đại biểu Quốc hội ở Việt Nam_TCCT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thị Nữ (2020-01-07)

 • Quyền trình dự án Luật, dự án Pháp lệnh và kiến nghị về luật của đại biểu Quốc hội là một quyền rất quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay vì nhiều lý do khác nhau, quyền này của đại biểu Quốc hội chưa được thực hiện tốt. Bài viết đưa ra thực trạng quyền trình dự án Luật, dự án Pháp lệnh và kiến nghị về luật của đại biểu Quốc hội nước ta, từ đó rút ra nguyên nhân và đưa ra một ...

 • NNPL7.20.Doi moi to chuc va hoat dong Quoc hoi VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phan Thanh Hà (2020-07)

 • Trên cơ sở nhận diện một số bất cập trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội trong thời gian vừa qua, bài viết đưa ra 9 nội dung đóng góp ý kiến cho Dự thảo trình Đại hội XIII của Đảng, nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, phát huy dân chủ, đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

 • TCNN4.20.TN cua CP truoc QH qua HP.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Thị Lan (2020-04)

 • Chế định trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội có những nét đặc trưng và phương thức, mức độ thể hiện khác nhau, phản ánh kỹ thuật tổ chức quyền lực nhà nước của mỗi mô hình chính thể và quá trình lập hiến ở mỗi quốc gia. Qua nghiên cứu các bản Hiến pháp của Việt Nam cho thấy, trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội luôn phản ánh tính nhân dân trong tổ chức quyền lực nhà nước. ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 556