Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Văn bản pháp luật


 • Authors: Quốc hội (1993-7-14)

 • Quy chế này gồm 5 chương 37 điều quy định tổ chức và hoạt động của các Ủy ban của Quốc hội. Quy chế này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 7 tháng 7 năm 1993

 • 1999


 • Authors: Nguyễn Quang Minh (1999)

 • Lý giải sự cần thiết phải lập chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội. Tìm hiểu một số vấn đề lý luận về chương trình xây dựng pháp luật: định nghĩa, đặc điểm, phân loại, nội dung và hình thức, quy trình...Trình bày thực trạng việc thực hiện chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội trong thời gian vừa qua. Đề xuất một số kiến nghị về việc lập và thực hiện chương trình xây dựng pháp luật

 • 1998


 • Authors: Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học (1998)

 • Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội; Nội dung đề án gồm: Khảo sát nhu cầu thông tin của đại biểu Quốc hội -- Đánh giá thực trạng tổ chức thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội trong những năm qua của Trung tâm Thông tin - Thư viện và Nghiên cứu khoa học -- Khuyến nghị mô hình tổ chức thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội -- Đề xuất kế hoạch tạo nguồn thông tin của Trung tâm Thông tin - Thư viện và Nghiên cứu khoa học đến năm 2000 và những năm sau -- Đề xuất kế hoạch triển khai năm 1998 -- Đề xuất kinh phí.

 • Văn bản pháp luật


 • Authors: Quốc hội (1993-7-7)

 • Quy chế này quy dịnh nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 7 tháng 7 năm 1993.

 • 1997


 • Authors: Nguyễn Quang Minh (1997)

 • Những vấn đề lý luận về Nhà nước và pháp quyền Việt Nam: Sự cần thiết phải tạo cho đựoc ý thức coi trọng pháp luật trong quản lý xã hội, quản lý Nhà nước; Xác định đúng đắn trách nhiệm qua lại giữa Nhà nước và công dân; Vấn đề bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân; Nhà nước pháp quyền đựơc hiểu như một tổ chức chặt chẽ, có tính ổn định cao.

 • Báo cáo


 • Authors: Đinh Bình Giã (1991)

 • Chống tham nhũng và cái tiêu cực vừa qua đối với Việt Nam và nhất là tình hình diễn biến trong thời gian vừa qua là một cuộc chiến tranh, là một cuộc chiến tranh tàn phá nghiêm trọng về kinh tế, về tâm hồn và tư tưởng đối với Việt Nam và đối với nhân dân. Cho nên là việc vừa rồi báo cáo đó là một một trong những các việc như là vừa rồi đồng chí Chánh Tòa án, tôi xin nhất trí hoàn toàn là có khía cạnh cố ý làm trái. Cho nên là cái này thì đề nghị là đối với lại Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nếu bên Đảng thì lại cần phải có sự xem xét cụ thể đối chiếu theo Hiến pháp và pháp luật để thực hiện và riêng bây giờ thì vừa qua chưa thấy đại biểu thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.