Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Lưu Trung Thành (1998)

 • Phân tích quyền và lực của Hội đồng nhân dân các cấp. Yêu cầu cần đặt ra để đại biểu hội đồng nhân dân đảm nhiệm tốt vai trò, giúp hội đồng nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ.

 • Tạp chí


 • Lưu Trung Thành (1997)

 • Trong bầu cử, vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam từ công tác tuyên truyền vận động bầu cử, giới thiệu người ra ứng cử, tổ chức hội nghị cử tri và tổ chức bầu cử...ngày càng được đề cao. Để Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ngày càng thực sự là cơ quan đại diện của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước, cần thiết phải tăng cường vai trò hơn nữa của Mặt trận tổ quốc ...

 • 1997


 • Trung tâm Thông tin - Thư viện và Nghiên cứu khoa học (1997)

 • Nội dung báo cáo gồm: Tìm hiểu, nhận xét, đánh giá của nhân dân về tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa IX -- Tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội -- Trên cơ sở các kết quả thu được rút ra những kết luận và kiến nghị phục vụ cho công tác tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa IX, chuẩn bị cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa...

 • 1999


 • Bùi Ngọc Toàn (1999)

 • Electronic Resources; Đi sâu nghiên cứu về Quốc hội Liên bang Đức: là cơ quan Hiến pháp duy nhất ở cấp Liên bang, được nhân dân thừa nhận thông qua bầu cử trực tiếp. Kể từ khi thành lập ngày 23/5/1949, Quốc hội Liên bang Đức đã và đang trở thành một bộ phận quan trọng của nền dân chủ nghị viện vững chắc trong sự tín nhiệm cao của nhân dân.