Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Tài liệu tham khảo


  •  (9999)

  • |Trên cơ sở nghiên cứu, luận giải làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về mô hình, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động, trách nhiệm, mối quan hệ công tác ... của QH, các thiết chế của QH, các vị ĐBQH và nhất là bộ máy tham mưu, giúp việc của QH Việt Nam và đánh giá thực trạng về cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy tham mưu, giúp việc của QH Việt Nam, Đề tài đề xuất và luận chứng các yêu cầu khách quan, quan điểm và giải pháp về đổi mới mô hình, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của bộ máy tham mưu, giúp việc.

  • previous
  • 1
  • next