Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài viết chuyên đề


  •  (2001-08)

  • Bài viết nghiên cứu về những văn bản Pháp luật quy định về tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp. Bài viết nêu lên một số vấn đề cơ bản về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của HĐND. Trong các điều kiện đảm bảo đó, thực chất là các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của đại biểu HĐND và HĐND.

  • Tạp chí


  • Authors: Lưu Trung Thành (2004)

  • Bài viết đề cập đến một số vấn đề liên quan đến hoạt động tiếp xúc cử tri và đưa ra một số biện pháp đồng bộ để hoạt động tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân trở thành một hoạt động chính trị thường xuyên và có ý nghĩa thực sự.