Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Thư viện Quốc hội (2016-05-01)

  • Tuy nhiên, để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, cần sửa đổi Luật tổ chức Quốc hội

  • Tạp chí


  • Lưu Trung Thành (2004)

  • Bài viết đề cập đến một số vấn đề liên quan đến hoạt động tiếp xúc cử tri và đưa ra một số biện pháp đồng bộ để hoạt động tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân trở thành một hoạt động chính trị thường xuyên và có ý nghĩa thực sự.