Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  •  (2016)

  • Báo cáo trình bày về các nội dung liên quan đến quyền yêu cầu giám định của đương sự trong vụ, việc dân sự và vụ án hành chính, giám định viên pháp y; Cơ cấu tể chức, địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức giám định tư pháp công lập; Nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ quản lý chuyên môn; Các chính sách, điều khoản liên quan.