Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tham luận


  •  (2004-08)

  • Tác giả tập trung vào hoạt động Giám sát tại kỳ họp Quốc hội: Một là xem xét các báo cáo công tác của các cơ quan nhà nước; Hai là xem xét các báo cáo của các cơ quan chức năng về việc thi hành pháp luật, nghị quyết của Quốc hội; Ba là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

  • Tham luận


  •  (2004-08)

  • Tài liệu trình bày sự hình thành của văn phòng Quốc hội Lào; Bộ máy tổ chức, chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của VPQH khoá 5 hiện nay; Các thuận lợi và khó khăn trong công tác chỉ đạo việc phục vụ kỳ họp.

  • Tham luận


  •  (2004-08)

  • Tác giả dựa vào Luật về Quốc hội, về tổ chức để nêu ra: Tổ chức hoạt động và tạo thuận lợi cho giai đoạn chuẩn bị và giai đoạn tiến hành hội nghị