Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1980-06-07)

 • Cuộc họp ủy ban lần thứ 3 của Hội đồng liên nghị viện ASEAN đã được tổ chức tại thành phố của Semarang, In Đô từ 37 tháng 6, 1980, để theo đuổi những thỏa thuận đã đạt được tại Hội nghị liên nghị viện lần thứ 2 của Tổ chức diễn ra tại Băng Cốc và để tuân theo những quy định đã được đưa ra bởi cuộc họp nghị viện ASEAN lần thứ 3 tại Manila từ 29-8 đến 02-09, 1977.

 • Báo cáo


 • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1989-08-26)

 • Tổ chức liên nghị viện ASEAN đã tổ chức cuộc họp ủy ban và hội nghị lần thứ mười tại Manila, Philippines từ 21-26 tháng 8, 1989, tuân theo các quy định của AIPO và những thỏa thuận đã đạt được tại cuộc họp ủy ban và hội nghị lần thứ chín tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia.

 • Báo cáo


 • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1979-10-02)

 • Cuộc họp hội đồng nghị viện lần thứ 2 được tổ chức tại Băng Cốc, Thái Lan từ ngày 28 tháng 9 đến ngày mùng 2 tháng 10 năm 1979, theo thỏa thuận tại hội nghị lần thứ nhất diễn ra tại Singapore từ ngày 26 - 28 tháng 9 năm 1978 và để phù hợp với các quy định của AIPO (tổ chức liên nghị viện ASEAN).

 • Báo cáo


 • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1983-04-09)

 • Tuân theo những thỏa thuận đã đạt được trong suốt kỳ họp lần thứ 4 của Tổ chức liên nghị viện ASEAN được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia và để tuân theo các quy định của AIPO, Hội nghị lần thứ 5 của Tổ chức liên nghị viện chính phủ ASEAN đã được tổ chức tại Philippines và 5-9 tháng 4, 1983.

 • Báo cáo


 • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1984-10-06)

 • Tuân theo những thỏa thuận đã đạt được trong suốt hội nghị lần thứ sáu của Tổ chức liên nghị viện ASEAN diễn ra tại Singapore và tuân theo các quy định của Tổ chức, Hội nghị lần thứ bảy đã được tổ chức tại Băng Cốc, Thái Lan tại khách sạn Dusit Thani từ ngày 2-6 tháng 10, 1984.

 • Báo cáo


 • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1983-10-07)

 • Tuân theo những thỏa thuận đã đạt được tại hội nghị lần thứ 5 của Tổ chức liên nghị viện ASEAN diễn ra tại Malina, Philippines và để tuân theo những quy định của Tổ chức, Hội nghị lần thứ sáu đã được tổ chức tại Singapore ở khách sạn Hyatt Regency, từ ngày 5-7 tháng 10, 1983.

 • Báo cáo


 • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1988-01-30)

 • Cuộc họp ủy ban lần thứ chín và hội nghị nghị viện lần thứ chín của Tổ chức liên nghị viện ASEAN được tổ chức tại Kuala Lumpur, 1988, tuân theo những thỏa thuận đã đạt được tại Hội nghị lần thứ tám của Tổ chức đã diễn ra tại Jakarta, Inđonesia và tuân theo những quy định của AIPO đã được đưa ra tại cuộc họp nghị viện lần thứ ba được tổ chức tại Manila vào năm 1977.

 • Báo cáo


 • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1985-09-29)

 • Cuộc họp ủy ban lần thứ tám và Hội nghị lần thứ tám của Tổ chức liên nghị viện ASEAN được tổ chức tại Jakarta, tuân theo những thỏa thuận đã đạt được ở Băng Cốc, Thái Lan và tuân theo các quy định của AIPO đã được đưa ra bởi cuộc họp nghị viện ASEAN ở Manila vào năm 1977.

 • Báo cáo


 • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1981-08-28)

 • Cuộc họp ủy ban lần thứ tư của Tổ chức liên nghị viện ASEAN được tổ chức tại thành phố của Kuantan, Malaysia, từ 24-28 tháng 8, 1981, tuân theo các thỏa thuận đã đạt được tại hội nghị lần thứ ba của Tổ chức diễn ra tại Jakarta, In Đô và để tuân theo những quy định của AIPO (Tổ chức liên nghị viện ASEAN).

 • Báo cáo


 • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1975-01-11)

 • Các thành viên của các Quốc hội từ các nước thành viên của ASEAN đã gặp mặt tại Jakarta từ 8 - 11 tháng 1 năm 1975 để thúc đẩy sự hợp tác giữa các Quốc hội cửa các nước thành viên ASEAN.