Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2012


  • Authors: Trịnh Huy Quách (2012)

  • Nội dung báo cáo bao gồm: Tổng quan lý luận về phát triển kinh tế bền vững, làm rõ các thành tố của phát triển kinh tế bền vững và mối quan hệ biện chứng giữa chúng -- Nghiên cứu các chức năng kinh tế của Quốc hội và vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững -- Làm rõ vị trí của phát triển kinh tế bền vững và các thành tố của nó trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020 -- Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế Việt Nam bao gồm: tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hoàn thiện thể chế kinh tế -- Khảo sát thực trạng các hoạt động của Quốc hội đối với phát triển kinh tế Việt Nam bao gồm: công tác lập pháp về k...

  • Báo cáo


  •  (1997-2005)

  • Tập hợp báo cáo kết quả giám sát toàn quốc của Đoàn đại biểu Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về xã hội hoá trong hoạt động văn hoá, giáo dục, thể dục thể thao, hoạt động văn hoá- thông tin, hoạt động phát thanh- truyền hình; hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá và những kiến nghị về giải pháp.

  • Báo cáo


  •  (1997-2004)

  • Tập hợp các bài báo cáo của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về phổ cập giáo dục và Chủ trương đổi mới chương trình và sách giáo khoa của giáo dục phổ thông của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá X).