Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2004


  • Authors: Phan Trung Lý (2004)

  • Electronic Resources; Trình bày cơ sở pháp lý của hoạt động thẩm tra của hội đồng dân tộc và các ủy ban của quốc hội -- Nghiên cứu thực trạng hoạt động thẩm tra của hội đồng dân tộc và các ủy ban quốc hội: Nhận xét chung; nội dung thẩm tra; phương thức thẩm tra -- Một số giải pháp đổi mới hoạt động thẩm tra của hội đồng dân tộc và các ủy ban quốc hội: tăng cường năng lực thực sự của hội đồng dân tộc và các ủy ban quốc hội; bảo đảm cung cấp đầy đủ kịp thời, tài liệu, thông tin cho hội đồng dân tộc và ủy ban quốc hội để thẩm tra dự án luật, pháp lệnh; cần quy định rõ trách nhiệm chủ trì thẩm tra và phối hợp thẩm tra; phát huy dân chủ, mở rộng sự tham gia vào hoạt động thẩm tra dự án l...

  • Chuyên đề nghiên cứu


  •  (2002-06-18)

  • Bài viết nói lên trước yêu cầu của việc đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, việc trao đổi ý kiến về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân trong lĩnh vực thi hành pháp luật là rất cần thiết, nhằm ngày càng hoàn thiện chế định "nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân", tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho tổ chức và hoạt động của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

  • Tham luận


  •  (2003-03)

  • Tác giả trao đổi thực trang điều kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và những kiến nghị để góp phần cùng hội nghị đánh giá một cách dùng đắn, khách quan về những vẫn đề đang đặt ra đối với hoạt động của HĐND, nhằm cung cấp thêm thông tin để Quốc hội, Chính phủ xem xét trong quá trình sửa đổi Luật Bầu cử HĐND, Luật Tổ chức HĐND và UBND sắp tới.