Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Nguyễn Đăng Dung (2014)

 • Phân tích vai trò của Chính phủ và nội dung công việc Chính phủ cần làm và phải làm theo Hiến pháp 2013. Trình bày quy mô và cơ cấu tổ chức của Chính phủ phụ thuộc vào tỷ lệ phần trăm dân số làm việc trong Chính phủ và chi tiêu của Chính phủ so với GDP. Đề xuất kiến nghị tìm cách thể hiện rõ nhiệm vụ của Chính phủ trong Dự thảo Luật tổ chức Chính phủ

 • -


 • Cao Vũ Minh (2014)

 • Phân tích khái niệm và nội dung quyền Hành pháp của Chính phủ theo Hiến pháp 2013. Đề xuất một số kiến nghị sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 phù hợp với bối cảnh Hiến pháp 2013 : về vị trí, tính chất pháp lý; về cơ cấu, tổ chức; về nguyên tắc hoạt động; về thẩm quyền của Chính phủ; về cơ chế chịu trách nhiệm của các thành viên Chính phủ

 • -


 • Hoàng Thị Ngân (2014)

 • Phân tích mối quan hệ giữa Chính phủ với Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan nhà nước khác theo Hiến pháp 2013. Phân tích hoạt động hoạch định chính sách quốc gia ở các Điều 69, Điều 70, Điều 96 Hiến pháp 2013. Trình bày các nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ. Đề xuất nghiên cứu điều chỉnh mối quan hệ giữa Chính phủ và các bộ, Bộ trưởng trong việc thực hiện&...

 • -


 • Võ Trí Hảo (2014)

 • Phân biệt trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm chính trị. Phân tích chức năng và trách nhiệm chính trị của Chính phủ theo Điều 94, Điều 96 Hiến pháp 2013. Trình bày nội dung nâng cao trách nhiệm chính trị của Chính phủ : phân định chức năng, nhiệm vụ rõ ràng; tăng cường tính liên đới chịu trách nhiệm chính trị của Chính phủ; nâng cao động cơ của cơ quan giám sát

 • -


 • Trần Thị Thu Hà (2014)

 • Trình bày nội dung vai trò của Thủ tướng Chính phủ theo Hiến pháp 2013 : Hiến pháp 2013 tiếp tục đề cao vai trò của Thủ tướng Chính phủ; có sự phân định rõ hơn về thẩm quyền và trách nhiệm giữa Chính phủ với Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Bộ trưởng. Đề xuất kiến nghị sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ 2001 tăng cường vai trò của Thủ tướng Chính phủ

 • -


 • Nguyễn Phước Thọ (2014)

 • Tổng kết, đánh giá thực trạng quy định của pháp luật hiện hành về cơ chế thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ; đồng thời, làm rõ cơ chế này được quy định trong Hiến pháp 2013 vừa được Quốc hội thông qua. Đề xuất một số kiến nghị để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, trước hết và quan trọng nhất là trong việc sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ