Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Kỷ yếu Hội thảo


  •  (2004)

  • Phạm vi bài viết trình bày một số vấn đề về tổ chức công tác thông tin, nghiên cứu phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội cũng như chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác này ở Văn phòng Quốc hội Việt Nam.

  • Tham luận


  •  (2006)

  • Bài viết nói lên mong muốn tăng cường hơn nữa môì quan hệ giữa Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học của Văn phòng Quốc hội với các cơ quan thông tấn báo chí, các cơ quan quản lý nhà nưóc về báo chí để cùng nhau thực hiện có hiệu quả hơn công tác thông tin, tuyên truyền về Quốc hội, góp phần tiếp tục đổi mới và tăng cường hơn nữa chất lượng công tác thông tin về Quốc hội.

  • Tham luận


  •  (2004-09)

  • Tài liệu trình bày một cách tổng quát về hoạt động lập pháp nói chung; các kết quả đạt được trong thời gian vừa qua những vấn đề còn tồn tại và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới công tác xây dựng pháp luật, tạo ra khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn thiện cho quá trình trình Đổi mới và tích cực, chủ động tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế.