Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2010


 • Trần Thị Hạnh Dung (2010)

 • Khái niệm về đại diện -- Chức năng đại diện của Quốc hội -- Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng đại diện của Quốc hội: Các đại diện phải được bầu trực tiếp, tự do, bình đẳng thông qua bầu cử phổ thông và bỏ phiếu kín; Nhiệm kỳ của các đại diện không nên quá dài; Tần suất hoạt động của Quốc hội; Các đại diện phải chuyên trách và luôn tiếp xúc với cử tri; Sự trung...

 • 1999


 • Nguyễn Quang Minh (1999)

 • Lý giải sự cần thiết phải lập chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội. Tìm hiểu một số vấn đề lý luận về chương trình xây dựng pháp luật: định nghĩa, đặc điểm, phân loại, nội dung và hình thức, quy trình...Trình bày thực trạng việc thực hiện chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội trong thời gian vừa qua. Đề xuất một số kiến nghị về việc lập và thực hiện chương trình xây dựng pháp...

 • 2007


 • Phạm Duy Nghĩa (2007)

 • Danh có chính, ngôn mới thuận: Bầu cử làm cho chính quyền hợp pháp. Từ ủy nhiệm quyền dân nghĩ về vai trò nghị viện. Từ đại biểu chuyên trách tới nghị sỹ chuyên nghiệp

 • 2006


 • Trần Hồng Nguyên (2006)

 • Khái niệm chất lượng hoạt động lập pháp của quốc hội -- Tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động lập pháp của Quốc hội: Luật, pháp lệnh, nghị quyết được ban hành phải phù hợp với trình độ phát triển của kinh tế-xã hội, văn hóa, đạo đức, phong tục, tập quán của dân tộc; Luật, pháp lệnh được ban hành phải phù hợp với đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng; Luật, pháp lệnh, nghị quyết được...

 • 2014


 • Bùi Ngọc Thanh (2014)

 • Với tính cách là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, thể hiện bản chất dân chủ của một Nhà nước, Quốc hội luôn chiếm một vị trí quan trọng trong các quy định pháp luật, mà trước hết là Hiến pháp, về thể chế chính trị nói chung và bộ máy nhà nước nói riêng. Việc sửa đổi Hiến pháp Việt Nam năm 1992 lần mới đây nhất (năm 2013) tất yếu kéo theo những thay đổi đáng kể đối...

 • 2014


 • Trần Văn Thuân (2014)

 • Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội có vị trí, vai trò quan trọng trong toàn bộ tổ chức và hoạt động của Quốc hội nước ta. Có thể có những quan niệm khác nhau về những yêu cầu, đòi hỏi đặt ra trong hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, song, đặt trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân ở nước ta phù&...