Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Văn bản pháp luật


 • Authors: Quốc hội (1993-7-14)

 • Quy chế này gồm 5 chương 37 điều quy định tổ chức và hoạt động của các Ủy ban của Quốc hội. Quy chế này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 7 tháng 7 năm 1993

 • 04-2014


 • Authors: thế giới; Hạ viện Anh; Ủy ban; Nghị viện; Nghị viện Thụy Điển; Quốc hội; Pháp; Hạ viện Hoa Kỳ; Canada (2014)

 • Qua nghiên cứu tổ chức và hoạt động của hệ thống ủy ban ở nghị viện một số nước cho thấy, hệ thống ủy ban là một trong những thành tố có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của nghị viện...

 • Văn bản pháp luật


 • Authors: Quốc hội (2001-12-25)

 • Nội quy gồm bảy chương 47 điều ban hành về nội quy kỳ họp Quốc hội thay thế Nội quy kỳ họp Quốc hội đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 18 tháng 12 năm 1992.

 • Kỉ yếu


 • Authors: Quốc hội (2007-3-19)

 • Kỷ yếu chia thành 2 quyển, gồm những văn bản về các hoạt động chính của Uỷ ban trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI (2002 - 2007) nhằm khái quát hoạt động của Uỷ ban trong công tác lập pháp, giám sát và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban, thể hiện những đóng góp tích cực của Uỷ ban vào thành quả chung của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XI.

 • Văn bản pháp luật


 • Authors: Quốc hội (2001-12-25)

 • Quy chế gồm 4 chương 44 điều được Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004, thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc, Quy chế hoạt động của các Uỷ ban của Quốc hội đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 7 tháng 7 năm 1993

 • Kỉ yếu


 • Authors: Quốc hội (2006)

 • Giới thiệu chung và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ủy ban, cuốn sách gồm 5 phần: Hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XI trong công tác lập pháp; Một số báo cáo giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XI về tình hình thực hiện các công trình quan trọng quốc gia; Một số thuyết trình và báo cáo giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XI; Một số báo cáo công tác nước ngoài của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XI; Trích một số bài viết, phát biểu của thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XI.

 • Kỉ yếu


 • Authors: Quốc hội (2008-3-13)

 • Tập hợp các báo cáo kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức và thăm làm việc các nước của lãnh đạo Quốc hội Việt Nam; báo cáo kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức và thăm làm việc tại Việt Nam của lãnh đạo Quốc hội các nước; báo cáo kết quả tham dự các hội nghị liên nghị 2 viện của các đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam và kết quả tổ chức các hội nghị liên nghị viện của Quốc hội Việt Nam.