Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Thư viện Quốc hội (2016-05-01)

  • Tuy nhiên, để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, cần sửa đổi Luật tổ chức Quốc hội

  • -


  • Thái Thị Tuyết Dung (2014)

  • Trình bày nội dung vai trò của Chính phủ trong quá trình ban hành và thực hiện các văn bản luật : vai trò là chủ thể quan trọng nhất trong hoạt động ban hành các văn bản luật; vai trò quyết định trong quá trình triển khai thi hành các văn bản luật. Đề cập một số khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các văn bản luật. Đề xuất kiến nghị sửa đổi các văn bản luật nâng cao vai trò của...