Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2010


  • Authors: Trần Thị Hạnh Dung (2010)

  • Khái niệm về đại diện -- Chức năng đại diện của Quốc hội -- Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng đại diện của Quốc hội: Các đại diện phải được bầu trực tiếp, tự do, bình đẳng thông qua bầu cử phổ thông và bỏ phiếu kín; Nhiệm kỳ của các đại diện không nên quá dài; Tần suất hoạt động của Quốc hội; Các đại diện phải chuyên trách và luôn tiếp xúc với cử tri; Sự trung thành của các đại diện đối với cử tri trước các nhóm lợi ích khác nhau; Nguồn lực đảm bảo cho hoạt động của các đại biểu; Quốc hội cần hoạt động công khai; Tính đa dạng các loại đại biểu trong Quốc hội; Sự tồn tại và tương thích cùng với cơ chế dân chủ trực tiếp; Sự kiểm soát chế ngự quyền lực của cơ quan đại diệ...

  • 1999


  • Authors: Nguyễn Quang Minh (1999)

  • Lý giải sự cần thiết phải lập chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội. Tìm hiểu một số vấn đề lý luận về chương trình xây dựng pháp luật: định nghĩa, đặc điểm, phân loại, nội dung và hình thức, quy trình...Trình bày thực trạng việc thực hiện chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội trong thời gian vừa qua. Đề xuất một số kiến nghị về việc lập và thực hiện chương trình xây dựng pháp luật