Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Kỷ yếu


 •  (2016)

 • Nhằm hệ thong hóa và lưu giữ các tư liệu về hoạt động của Ủy ban tư phảp, đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của cá nhân từng đồng chỉ thành viên Ủy ban, của Thường trực Ủy ban và đội ngũ cán bộ giúp việc cho Ủy ban trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011-2016). Nội dung Kỷ yếu gồm 2 phần: Phần thứ nhất: Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Ủy ban Tư pháp. Phần thứ hai: Những hoạt động chủ yếu của Ủy ban Tư pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

 • Kỷ yếu


 •  (2016)

 • Gồm các nội dung về nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban Tư pháp. Điều 27a của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001, được sửa đổi và bổ sung 6 nhiệm vụ và quyền hạn. Điều 71 của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, được sửa đổi và bổ sung 6 nhiệm vụ và quyền hạn.

 • Kỷ yếu


 •  (2016)

 • Bài viết cung cấp thông tin chi tiết về các thành viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIII. Bao gồm họ tên; ngày sinh; quê quán; trình độ; chức vụ đầu nhiệm kỳ; chức vụ hiện tại; nơi ứng cử; đại biểu Quốc hội khóa XIII.

 • Kỷ yếu


 •  (2016)

 • Danh sách các thành viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIII (Nhiệm kỳ 2011-2016). Tổng số 30 thành viên bao gồm chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp; phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp; các ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp; các ủy viên Ủy ban Tư pháp.

 • Kỷ yếu


 •  (2016)

 • Danh sách công chức Vụ Tư pháp. Tổng số 27 công chức bao gồm Vụ trưởng; các phó Vụ trưởng; các chuyên viên. Cụ thể như: Vụ trưởng Lê Duy Quân; phó Vụ trưởng Hoàng Mạnh Hùng, Nguyễn Công Long, Nguyễn Danh Tú, Cao Mạnh Linh; chuyên viên Nguyễn Hoàng...