Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Kỷ yếu Hội nghị


  •  (2004)

  • Cuốn sách gồm các bài báo cáo về tình hình thực hiện công tác văn phòng phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội trong các năm 2002, 2003; Tình hình quản lý sử dụng kinh phí của Đoàn đại biểu Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay và dự toán kinh phí năm 2004; Vụ, đơn vị chuyên môn của Văn phòng Quốc hội báo cáo về các lĩnh vực công tác.

  • Kỷ yếu Hội thảo


  •  (2001-08)

  • Kỷ yếu gồm các bài tham luận, các ý kiến phát biểu đề cập nhiều vấn đề về thực trạng về tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân; thảo luận về tình hình thực hiện chức năng quyết định và giám sát của HDND và đưa ra các phương pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

  • Sách


  • Authors: Văn phòng Quốc hội (2007)

  • Cuốn sách giới thiệu về 60 năm hình thành và phát triển của Văn phòng Quốc hội Việt Nam. Gồm 4 chương, trình bày 4 giai đoạn phát triển của Văn phòng Quốc hội: 1946-1960, 1960-1981, 1981-1992 và giai đoạn từ năm 1992 đến 2007.