Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • Văn phòng Quốc hội (1996)

 • Cuốn sách sưu tầm, tuyển chọn, tập hợp các bài nói, bài viết, các điện văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Quốc hội và Hội đồng nhân dân, từ 1945 đến 1969. Đây là một tài liệu quý có giá trị lý luận và chi đạo thực tiễn cũng như có giá trị lịch sử trong việc nghiên cứu tư tưởng của Người về Nhà nước và pháp luật.

 • Sách


 • Văn phòng Quốc hội (2004)

 • Trình bày một cách có hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề đổi mới quy trình lập pháp; giới thiệu một cách toàn diện quy trình lập pháp qua các thời kỳ, phân tích nội dung đổi mới quy trình lập pháp gắn liền với việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, phương thức hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp; trong đó đặc biệt chú ý đến vi...

 • Sách


 • Văn phòng Quốc hội (2012)

 • Cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu về thời gian 16 năm (1976-1992), Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ khóa VI đến khóa VIII hoạt động trong thời kỳ cả nước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội với những thuận lợi đan xen những khó khăn, thử thách.

 • Sách


 • Văn phòng Quốc hội (1994)

 • Cuốn LỊCH SỬ QUỐC HỘI VIỆT NAM (1946-1960) do Văn phòng Quốc hội tổ chức nghiên cứu, biên soạn, đã được nhiều đại biểu Quốc hội khóa I, các giáo sư sử học, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia cùng các cơ quan nghiên cứu lịch sử đóng góp ý kiến. Cuốn sách nói về 14 năm hoạt động trong hoàn cảnh kháng chiến cực kỳ khó khăn gian khổ (1946-1960) là quá trình rèn luyện Quốc hội nước Việt Nam&#x...

 • Sách


 • Văn phòng Quốc hội (2015)

 • Nội dung cuốn sách phản ánh một cách tương đối toàn diện và có hệ thống các hoạt động chủ yếu của Quốc hội trong 19 năm cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI (1992-2011) tương ứng với bốn khóa Quốc hội, từ khóa IX đến khóa XII, tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đã được đổi mới mạnh mẽ trên nhiều phương diện.

 • Sách


 • Văn phòng Quốc hội (2003)

 • Nội dung cuốn sách nói về quá trình tổ chức và hoạt động của Quốc hội Việt Nam từ khoá II đến khoá V, giai đoạn cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc Việt Nam chống thực dân xâm lược Pháp và đế quốc Mỹ, từ tháng 7-1954 đến tháng 5-1975, một Đảng thống nhất lãnh đạo nhân dân một nước tạm thời bị chia cắt thành hai miền, tiến hành đồng thời hai chiến lựợc cách mạng khác nhau đó là...