Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Thư viện Quốc hội (2016-05-01)

  • Tuy nhiên, để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, cần sửa đổi Luật tổ chức Quốc hội

  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Vũ Mão (2015-05-15)

  • Trước đây Văn phòng Quốc hội chỉ có 2 chức năng: Một là, tham mưu và phục vụ nội dung chuyên môn của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Hai là, phục vụ hậu cần. Với quy định của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 thì ngoài Văn phòng Quốc hội còn có Ban thư ký mà cơ cấu tố chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Ban thư ký do ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định.

  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Phùng Văn Hùng (-)

  • Luật Tổ chức Quốc hiện hành không chứa các điều khoản qui định về cơ quan giúp việc Văn phòng Quốc hội. Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Quốc hộ được điều chỉnh bằng Nghị quyết 417do Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 ban hành năm 2003 và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 bổ sung, sửa đồi tại Nghị quyết 618 năm 2013.