Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2011)

 • Báo cáo thường niên của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Minh họa phong phú với các bức ảnh, ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành viên.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2010)

 • Báo cáo hoạt động của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Minh họa phong phú với các bức ảnh, ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành viên.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2011)

 • Báo cáo chỉ ra chiến lược IPU 2012-2017 biểu đồ mục tiêu khóa học phát triển IPU trong năm năm tới giúp các Thành viên xây dựng một IPU mang tính phổ quát, năng động và hiệu quả và có thể nâng cao văn hóa, giá trị và thể chế dân chủ thông qua hợp tác giữa các nghị viện.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2013)

 • Hơn 80 khuyến nghị chỉ ra những lý do đối với nữ nghị sĩ hiện đang tồn tại trên toàn cầu. Trong môi trường chính trị, họ vẫn bị đàn ông chi phối rất nhiều, những nguyên tắc thực tế dành cho phụ nữ cung cấp tất cả thông tin về lý do tại sao các nhóm nữ nghị sĩ là quan trọng và các bước cần thiết khác nhau để thiết lập và thống nhất một chỉnh thể.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2014)

 • Dựa trên hơn bốn thập kỷ kinh nghiệm về phát triển nghị viện, các Nguyên tắc chung về Hỗ trợ cho Quốc hội đưa ra các hướng dẫn rõ ràng cho những người nhận hoặc cung cấp hỗ trợ cho các nghị viện nhằm mục đích cải thiện chất lượng hỗ trợ có sẵn cho các nghị viện và khuyến khích cộng đồng nghị viện hợp tác hiệu quả hơn khi lập kế hoạch

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2015)

 • Báo cáo thường niên của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Minh họa phong phú với các bức ảnh, ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành viên.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2014)

 • Báo cáo thường niên của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Minh họa phong phú với các bức ảnh, ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành viên.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2012)

 • Báo cáo thường niên của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Minh họa phong phú với các bức ảnh, ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành viên.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2016)

 • Chiến lược IPU 2017-2021, được soạn thảo dưới sự hướng dẫn của Nghị viện thành viên IPU, đặt ra tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức. Nó phác thảo các hành động cần được thực hiện bởi cộng đồng IPU để đạt được chương trình nghị sự của mình và hai mục tiêu bao trùm là xây dựng các nghị viện dân chủ, mạnh mẽ và huy động chúng xung quanh chương trình phát triển toàn cầu.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2015)

 • Điều trị HIV là nền tảng của phản ứng với AIDS, giúp ngăn ngừa tử vong liên quan đến AIDS và ngăn ngừa nhiễm trùng mới. Tuy nhiên, mọi người vẫn đang chết vì điều trị HIV không đến được với tất cả những ai cần nó. Ấn phẩm này liệt kê các hành động mà các nghị sĩ có thể thực hiện để tăng khả năng tiếp cận điều trị HIV và cung cấp minh họa về thực hành tốt của các nhà lập&...