Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Văn bản pháp luật


  • Quốc hội (1993-7-7)

  • Quy chế này quy dịnh nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 7 tháng 7 năm 1993.

  • Văn bản pháp luật


  • Quốc hội (2001-12-25)

  • Nội quy gồm bảy chương 47 điều ban hành về nội quy kỳ họp Quốc hội thay thế Nội quy kỳ họp Quốc hội đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 18 tháng 12 năm 1992.