Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1988-01-30)

  • Cuộc họp ủy ban lần thứ chín và hội nghị nghị viện lần thứ chín của Tổ chức liên nghị viện ASEAN được tổ chức tại Kuala Lumpur, 1988, tuân theo những thỏa thuận đã đạt được tại Hội nghị lần thứ tám của Tổ chức đã diễn ra tại Jakarta, Inđonesia và tuân theo những quy định của AIPO đã được đưa ra tại cuộc họp nghị viện lần thứ ba được tổ chức tại Manila vào năm 1977.

  • Báo cáo


  • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1985-09-29)

  • Cuộc họp ủy ban lần thứ tám và Hội nghị lần thứ tám của Tổ chức liên nghị viện ASEAN được tổ chức tại Jakarta, tuân theo những thỏa thuận đã đạt được ở Băng Cốc, Thái Lan và tuân theo các quy định của AIPO đã được đưa ra bởi cuộc họp nghị viện ASEAN ở Manila vào năm 1977.

  • Báo cáo


  • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1981-08-28)

  • Cuộc họp ủy ban lần thứ tư của Tổ chức liên nghị viện ASEAN được tổ chức tại thành phố của Kuantan, Malaysia, từ 24-28 tháng 8, 1981, tuân theo các thỏa thuận đã đạt được tại hội nghị lần thứ ba của Tổ chức diễn ra tại Jakarta, In Đô và để tuân theo những quy định của AIPO (Tổ chức liên nghị viện ASEAN).