Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Văn bản pháp luật


 • Quốc hội (1993-7-14)

 • Quy chế này gồm 5 chương 37 điều quy định tổ chức và hoạt động của các Ủy ban của Quốc hội. Quy chế này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 7 tháng 7 năm 1993

 • 1999


 • Nguyễn Quang Minh (1999)

 • Lý giải sự cần thiết phải lập chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội. Tìm hiểu một số vấn đề lý luận về chương trình xây dựng pháp luật: định nghĩa, đặc điểm, phân loại, nội dung và hình thức, quy trình...Trình bày thực trạng việc thực hiện chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội trong thời gian vừa qua. Đề xuất một số kiến nghị về việc lập và thực hiện chương trình xây dựng pháp...

 • 1998


 • Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học (1998)

 • Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội; Nội dung đề án gồm: Khảo sát nhu cầu thông tin của đại biểu Quốc hội -- Đánh giá thực trạng tổ chức thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội trong những năm qua của Trung tâm Thông tin - Thư viện và Nghiên cứu khoa học -- Khuyến nghị mô hình tổ chức thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội -- Đề xuất kế hoạch tạo nguồn thông tin củ...

 • Văn bản pháp luật


 • Quốc hội (1993-7-7)

 • Quy chế này quy dịnh nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 7 tháng 7 năm 1993.

 • Tạp chí


 • Thái Vĩnh Thắng (1995)

 • Bài viết đưa ra những khái niệm chung nhất về thể chế nghị viện của nhà nước tư sản, cụ thể đi sâu làm rõ các vấn đề: vị trí, vai trò của nghị viện trong bộ máy nhà ước tư sản; cơ cấu của nghị viện tư sản; thẩm quyền của nghị viện; và quy chế làm việc của nghị viện.

 • Sách


 • Văn phòng Quốc hội (1996)

 • Cuốn sách sưu tầm, tuyển chọn, tập hợp các bài nói, bài viết, các điện văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Quốc hội và Hội đồng nhân dân, từ 1945 đến 1969. Đây là một tài liệu quý có giá trị lý luận và chi đạo thực tiễn cũng như có giá trị lịch sử trong việc nghiên cứu tư tưởng của Người về Nhà nước và pháp luật.

 • Sách


 • Văn phòng Quốc hội (1994)

 • Cuốn LỊCH SỬ QUỐC HỘI VIỆT NAM (1946-1960) do Văn phòng Quốc hội tổ chức nghiên cứu, biên soạn, đã được nhiều đại biểu Quốc hội khóa I, các giáo sư sử học, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia cùng các cơ quan nghiên cứu lịch sử đóng góp ý kiến. Cuốn sách nói về 14 năm hoạt động trong hoàn cảnh kháng chiến cực kỳ khó khăn gian khổ (1946-1960) là quá trình rèn luyện Quốc hội nước Việt Nam&#x...

 • 1997


 • Nguyễn Quang Minh (1997)

 • Những vấn đề lý luận về Nhà nước và pháp quyền Việt Nam: Sự cần thiết phải tạo cho đựoc ý thức coi trọng pháp luật trong quản lý xã hội, quản lý Nhà nước; Xác định đúng đắn trách nhiệm qua lại giữa Nhà nước và công dân; Vấn đề bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân; Nhà nước pháp quyền đựơc hiểu như một tổ chức chặt chẽ, có tính ổn định cao.

 • 1999


 • Nguyễn Phước Thọ (1999)

 • Electronic Resources; Khái quát về tình hình thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức liên ngành do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Phân chia 3 loại tổ chức liên ngành theo tính chất hoạt động. Giới thiệu những nhiệm vụ thuộc nội dung quản lý Nhà nước, trừ thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của các tổ chức liên ngành. Trình bày một số vấn đề còn bất cập của...