Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Phạm Thị Tình (1997)

  • Đổi mới tổ chức và hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội bao gồm nhiều nội dung như tổ chức, cơ chế, phương thức hoạt động... trong đó một vấn đề có tính chất xuất phát điểm cần phải quan tâm đầu tiên là đổi mới nhận thức về vị trí tính chất, chức năng của đoàn Đại biểu Quốc hội.

  • Tạp chí


  • Lưu Trung Thành (1998)

  • Để thực hiện tốt quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoat động nhà nước, Quốc hội cần khẩn trương xây dựng cơ chế giám sát có hiệu lực và hiệu quả. Quốc hội phải có chương trình giám sát trong cả nhiệm kỳ, hàng năm. Đồng thời đổi mới việc xem xét báo cáo, trả lời chất vấn của Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viên kiểm sát nhân dân tối cao

  • Tạp chí


  • Phạm Thị Tình (1997)

  • Chế độ Đại biểu quốc hội theo Hiến pháp 1992 được Luật tổ chức Quốc hội ban hành năm 1992 cụ thể hoá như sau: Trong tổ chức của hoạt động Quốc hội có một tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách. Số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách do Quốc hội quy định. Tuy nhiên việc bố trí đại biểu chuyên trách ở một số đoàn đại biểu chưa hợp lý, chưa tạo điều kiện để đại biểu phát huy hế...