Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu dịch


  • The National Assembly (2003-06-17)

  • This Law prescribes the supervisory activities of the National Assembly, the National Assembly Standing Committee, the Nationality Council, the Committees of the National Assembly, the Associations of National Assembly deputies and the National Assembly deputies

  • Tài liệu dịch


  • The National Assembly (2001-12-25)

  • This Law prescribes the organization and operation of the National Assembly, the Standing Committee of the National Assembly, the Nationality Council and the Commissions of the National Assembly; and the tasks and powers of the National Assembly deputies

  • 2009


  • Mai Quỳnh Nam (2009)

  • Theo K.Kulsar, những vấn đề xã hội học trong hoạt động lập pháp chủ yếu tiến hành theo ba hướng: Trong lĩnh vực nghiên cứu, mối liên hệ giữa pháp luật với xã hội học cần làm sáng tỏ vấn đề- quá trình hình thành và hìn thức lập pháp qua đó các chức năng của pháp luật được thực hiện -- Trong cách tiếp cận đối với lập pháp và các nhân tố xã hội hoạt động như một quá trình -- Ngh...