Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2004


 • Phan Trung Lý (2004)

 • Electronic Resources; Trình bày cơ sở pháp lý của hoạt động thẩm tra của hội đồng dân tộc và các ủy ban của quốc hội -- Nghiên cứu thực trạng hoạt động thẩm tra của hội đồng dân tộc và các ủy ban quốc hội: Nhận xét chung; nội dung thẩm tra; phương thức thẩm tra -- Một số giải pháp đổi mới hoạt động thẩm tra của hội đồng dân tộc và các ủy ban quốc hội: tăng cường năng lực thực...

 • Kỉ yếu


 • - (2007-11-23)

 • Tập hợp các bài viết khái quát hoạt động của Uỷ ban trong công tác đối ngoại, công tác lập pháp, giám sát và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI.

 • 2007


 • Phạm Duy Nghĩa (2007)

 • Danh có chính, ngôn mới thuận: Bầu cử làm cho chính quyền hợp pháp. Từ ủy nhiệm quyền dân nghĩ về vai trò nghị viện. Từ đại biểu chuyên trách tới nghị sỹ chuyên nghiệp

 • 2006


 • Trần Hồng Nguyên (2006)

 • Khái niệm chất lượng hoạt động lập pháp của quốc hội -- Tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động lập pháp của Quốc hội: Luật, pháp lệnh, nghị quyết được ban hành phải phù hợp với trình độ phát triển của kinh tế-xã hội, văn hóa, đạo đức, phong tục, tập quán của dân tộc; Luật, pháp lệnh được ban hành phải phù hợp với đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng; Luật, pháp lệnh, nghị quyết được...

 • Văn bản pháp luật


 • Quốc hội (2001-12-25)

 • Quy chế gồm 4 chương 44 điều được Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004, thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc, Quy chế hoạt động của các Uỷ ban của Quốc hội đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 7 tháng 7 năm 1993

 • Kỉ yếu


 • Quốc hội (2008-3-13)

 • Tập hợp các báo cáo kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức và thăm làm việc các nước của lãnh đạo Quốc hội Việt Nam; báo cáo kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức và thăm làm việc tại Việt Nam của lãnh đạo Quốc hội các nước; báo cáo kết quả tham dự các hội nghị liên nghị 2 viện của các đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam và kết quả tổ chức các hội nghị liên nghị viện của ...