Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Sách


  • Văn phòng Quốc hội, Trung tâm Thông tin Thư viện và Nghiên cứu khoa học; Uỷ ban Châu Âu (2009-05)

  • Dự án Hỗ trợ thể chế cho Việt Nam (ISP) do Hội đồng Châu Âu tài trợ đã phối hợp với Văn phòng Quốc hội tiến hành hoạt động thí điểm pháp điển hóa các quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo kỹ thuật pháp điển hóa tiên tiến của Cộng hòa Pháp.Bộ pháp điển bao gồm phần lớn các quy phạm về tổ chức và hoạt động của Quốc hội được sắp xếp theo một trật tự&#...

  • Báo cáo


  • UN Viet Nam (2009-02-24)

  • Báo cáo tóm tắt khái quát Hiến pháp Việt Nam 1992 tuyên bố rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và là cơ quan đại diện cấp cao nhất của nhân dân. Nó có thể soạn thảo, thông qua và sửa đổi hiến pháp và đưa ra và sửa đổi luật. Nó cũng có trách nhiệm lập pháp và giám sát việc thực hiện các kế hoạch và ngân sách của Nhà nước.

  • Thông tin chuyên đề


  • Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học,Văn phòng Quốc hội (2006-05)

  • Luật tổ chức Quốc hội ban hành năm 2001 đã tạo cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội.Phục vụ cho việc xem xét, thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội, Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu Khoa học tiến hành nghiên cứu chuyên&#x...