Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2005


 • Bùi Xuân Đức (2005)

 • Sự phát triển của Quốc hội qua các hiến pháp: Quốc hội trong giao đoạn Hiến pháp năm 1946; Quốc hội trong giai đoạn Hiến pháp năm 1959; Quốc hội giai đoạn Hiến pháp năm 1980; Quốc hội trong giai đoạn Hiến pháp năm 1992 -- Phương hướng hoàn thiện Quốc hội: Hoàn thiện chức năng, thẩm quyền của Quốc hội; hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Quốc hội; hoàn thiện phương thức hoạt động của Quốc hội.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Quốc Hoàn (2007)

 • Đề cập đến một số khả năng giúp cho nhà làm luật có thể sử dụng trực tiếp luật so sánh trong hoạt động lập pháp. Sử dụng trực tiếp luật so sánh trong hoạt động lập pháp được hiểu là việc các nhà làm luật sử dụng các kết quả nghiên cứu so sánh luật của các học giả, các nhà nghiên cứu, các luật gia cũng như phân tích so sánh pháp luật của chính các nhà làm luật phục vụ cho ...

 • 2000


 • Trần Minh Hương (2000)

 • Electronic Resources; Giới thiệu về luật tổ chức Chính phủ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX thông qua ngày 30/9/1992. Trình bày và phân tích những hạn chế về nội dung của luật tổ chức Chính phủ cần được hoàn thiện trong thời gian tới

 • 2000


 • Nguyễn Hoài Nam (2000)

 • Electronic Resources; Hoạt động giám sát của Quốc hội tại kỳ họp – một trong những phương thức giám sát của Quốc hội – Đối tượng chịu sự giám sát của Quốc hội tại kỳ họp – Nội dung hoạt động giám sát của Quốc hội tại kỳ họp – Các hình thức giám sát của Quốc hội tại kỳ họp – Hậu quả pháp lý của hoạt động giám sát của Quốc hội tại kỳ họp – Một số kiến nghị về hoạt động giá...

 • 2006


 • Phạm Đức Bảo (2006)

 • Nhuững định hướng lớn trong việc thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong bối cảnh hiện nay -- Đổi mới phương thức và nội dung lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội: Còn tình trạng Đảng lãnh đạo bằng phương thức trực tiếp cho ý kiến cụ thể đối với Đảng đoàn Quốc hội về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội bằng ...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Ánh Vân (2007)

 • Đưa ra một số gợi mở để giải đáp thắc mắc trong việc sử dụng luật so sánh trong hoạt động lập pháp, và cũng là để góp phần tăng cường hiệu quả sử dụng chuyên gia pháp lý nước ngoài trong hoạt động lập pháp