Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • Văn phòng Quốc hội (2007)

 • Cuốn sách giới thiệu về 60 năm hình thành và phát triển của Văn phòng Quốc hội Việt Nam. Gồm 4 chương, trình bày 4 giai đoạn phát triển của Văn phòng Quốc hội: 1946-1960, 1960-1981, 1981-1992 và giai đoạn từ năm 1992 đến 2007.

 • Kỉ yếu


 • - (2006)

 • Giới thiệu chung và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ủy ban, cuốn sách gồm 5 phần: Hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XI trong công tác lập pháp; Một số báo cáo giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Q

 • Văn bản pháp luật


 • Quốc hội (2001-12-25)

 • Nội quy gồm bảy chương 47 điều ban hành về nội quy kỳ họp Quốc hội thay thế Nội quy kỳ họp Quốc hội đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 18 tháng 12 năm 1992.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • - (2006-04)

 • Chuyên đề nghiên cứu so sánh tập trung giới thiệu và phân tích một số vấn đề cơ bản liên quan đến tổ chức và hoạt động của hệ thống ủy ban ở nghị viện một số nước như về cơ cấu tổ chức của Ủy ban, chức năng và thẩm quyền của Ủy ban và quy trình làm việc của các Ủy ban. Các thông tin của chuyên đề phản ánh kịp thời các thay đổi trong tổ chức và hoạt động của nghị việ...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Phạm Ngọc Thiện (2006)

 • Bài viết dẫn chiếu các quy định hiện hành về việc Quốc hội bầu các thành viên Ủy ban và khẳng định theo xu hướng hội nhập và qua nghiên cứu nghị viện nhiều nước trên thế giới thì thấy hầu hết nghị viện các nước không có Ủy ban thường vụ Quốc hội. Do vậy Nghị viện các nước đều thành lập ra các ủy ban và bầu thành viên các ủy ban,cần giữ những quy định hiện hành tại Luật Tổ&#x...

 • Báo cáo


 • Ngô Đức Mạnh (2006)

 • Luật tổ chức Quốc hội ban hành năm 2001 đã tạo cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội. Từ đó đến nay, tổ chức và hoạt động của Quốc hội đã có nhiều chuyển biến, Quốc hội đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trong các hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn...