Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội (2006-04)

  • Tài liệu dưới đây được biên soạn dựa vào kết quả khảo sát, theo quyết định của Hiệp hội Tổng thư ký các Nghị viện họp cuối năm1998 tại Matxcơva nhằm tìm ra một số đặc điểm chung, cho dù có sự khác biệt lớn về hệ thống chính trị và thể chế giữa các quốc gia. Điều này sẽ giúp chúng ta nghiên cứu sâu hơn về đặc điểm và chức năng của Tổng thư ký trong các tổ chức nghị viện.

  • Bài trích


  • Đỗ Minh Khôi (2006)

  • Nâng cao hiệu quả hoạt động của các ủy ban là một quá trình với những biện pháp khác nhau. Trong đó, biện pháp mắt và quan trọng nhất là mở rộng số lượng ủy ban và hoạt động của các ủy ban; mở rộng hình thức và cơ chế tham gia vào ủy ban của các Đại biểu Quốc hội. Bài viết trình bày muốn nâng cao hoạt động của ủy ban, cần chú trọng hơn cơ chế kiểm soát của Quốc hội ...