Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Đinh Thị Cẩm Hà (2018-08-22)

  • Phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước là một vấn đề rất quan trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Phân định thẩm quyền chính xác một mặt tạo cho các cơ quan nhà nước chủ động hơn trong việc tiến hành các hoạt động và cũng là cơ sở để kiểm soát hiệu quả việc thực thi thẩm quyền của các cơ quan. Bài viết tập trung đánh giá về việc phân định thẩm quyền cho&#x...

  • Bài trích


  • Nguyễn Thị Thu Hà (2020-10)

  • Ngày 06/01/1946 đã đánh dấu một sự kiện quan trọng trong lịch sử nước ta - khi lần đầu tiên người dân Việt Nam thông qua lá phiếu của mình được quyền trực tiếp lựa chọn, bầu những người có tài, có đức vào Quốc hội để gánh vác công việc nước nhà. Bài viết đã nêu lại tình hình và kết quả của cuộc tổng tuyển cử, cũng như ý nghĩa, tác động của tổng tuyển cử đến tình hình đất ...