Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 10-2014


  • Thư viện Quốc hội (2014)

  • Tài liệu được trích từ cuốn "Quy trình lập pháp ở một số nước trên thế giới" xuất bản năm 2006 của TTTT,TVvàNCKH Văn phòng Quốc hội. Tài liệu giới thiệu về quy trình lập pháp ở Thụy Điển phục vụ nhu cầu nghiên cứu của Đại biểu Quốc hội

  • -


  • Võ Trí Hảo (2014)

  • Phân biệt trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm chính trị. Phân tích chức năng và trách nhiệm chính trị của Chính phủ theo Điều 94, Điều 96 Hiến pháp 2013. Trình bày nội dung nâng cao trách nhiệm chính trị của Chính phủ : phân định chức năng, nhiệm vụ rõ ràng; tăng cường tính liên đới chịu trách nhiệm chính trị của Chính phủ; nâng cao động cơ của cơ quan giám sát

  • -


  • Trần Thị Thu Hà (2014)

  • Trình bày nội dung vai trò của Thủ tướng Chính phủ theo Hiến pháp 2013 : Hiến pháp 2013 tiếp tục đề cao vai trò của Thủ tướng Chính phủ; có sự phân định rõ hơn về thẩm quyền và trách nhiệm giữa Chính phủ với Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Bộ trưởng. Đề xuất kiến nghị sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ 2001 tăng cường vai trò của Thủ tướng Chính phủ