Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Nguyễn Phước Thọ (2014)

  • Tổng kết, đánh giá thực trạng quy định của pháp luật hiện hành về cơ chế thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ; đồng thời, làm rõ cơ chế này được quy định trong Hiến pháp 2013 vừa được Quốc hội thông qua. Đề xuất một số kiến nghị để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, trước hết và quan trọng nhất là trong việc sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ

  • -


  • Hoàng Văn Tú (2014)

  • Bài viết dưới đây trình bày bối cảnh hiến định thiết chế Kiểm toán nhà nước trong Hiến pháp sửa đổi; nêu mối quan hệ giữa Quốc hội và Kiểm toán nhà nước trong việc thành lập, giám sát Kiểm toán nhà nước và việc thể chế hóa các quy định của Hiến pháp sửa đổi và Kiểm toán nhà nước

  • 2015


  • Nguyễn Mạnh Hà (2015)

  • Hưởng ứng lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 06/1/1946, với tinh thần yêu nước nồng nàn và khí thế hào hùng của Cách mạng tháng Tám, nhân dân từ Bắc chí Nam, trên khắp mọi miền của Tổ Quốc đã nô nức tham gia bầu cử, bất chấp sự chống phá của các thế lực xâm lược và phản động. Ở Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng hàng vạn cử tri đã thực hiện quyền công dân ...