Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Đình Quyền (2017)

 • Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân. Vị trí pháp lý của Đại biểu Quốc hội được xác định bởi Hiến pháp, luật và các văn bản do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành. Việc nghiên cứu, đánh giá các quy định của pháp luật về Đại biểu Quốc hội để đề ra giải pháp hoàn thiện pháp luật về&#...

 • Bài trích


 • Lê Minh Hồng, Nguyễn Hoàng Thanh (2017)

 • Ọuốc hội Liên bang Cộng hòa Liên bang Đức và Quốc hội Việt Nam đều có các cơ quan giúp việc làm nhiệm vụ cung cấp thông tin, báo ch,. xuất bản, thư viện, bảo tàng, ứng dụng công nghệ thông tin, tư vấn, dịch vụ khoa học, nghiên cứu và tổ chức thông tin khoa học lập pháp.... Bài viết giới thiệu và so sánh chức năng nhiệm vụ, cách thức thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan này của Quốc&...

 • 04-2014


 • thế giới; Hạ viện Anh; Ủy ban; Nghị viện; Nghị viện Thụy Điển; Quốc hội; Pháp; Hạ viện Hoa Kỳ; Canada (2014)

 • Qua nghiên cứu tổ chức và hoạt động của hệ thống ủy ban ở nghị viện một số nước cho thấy, hệ thống ủy ban là một trong những thành tố có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của nghị viện...

 • 2010


 • Trần Thị Hạnh Dung (2010)

 • Khái niệm về đại diện -- Chức năng đại diện của Quốc hội -- Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng đại diện của Quốc hội: Các đại diện phải được bầu trực tiếp, tự do, bình đẳng thông qua bầu cử phổ thông và bỏ phiếu kín; Nhiệm kỳ của các đại diện không nên quá dài; Tần suất hoạt động của Quốc hội; Các đại diện phải chuyên trách và luôn tiếp xúc với cử tri; Sự trung...