Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-05)

  • Trong những năm qua, các đoàn đại biểu Quốc hội đã phát huy tác dụng tốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nhất là trong việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến về các dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác; tham gia các hoạt động giám sát của các cơ quan của Quốc hội ở địa phương; giữ mối quan hệ với các cơ quan của Quốc hội; thu thập ý kiến của cử tri...

  • Bài trích


  • Nguyễn Đình Quyền (2017)

  • Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân. Vị trí pháp lý của Đại biểu Quốc hội được xác định bởi Hiến pháp, luật và các văn bản do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành. Việc nghiên cứu, đánh giá các quy định của pháp luật về Đại biểu Quốc hội để đề ra giải pháp hoàn thiện pháp luật về&#...

  • 1998


  • Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học (1998)

  • Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội; Nội dung đề án gồm: Khảo sát nhu cầu thông tin của đại biểu Quốc hội -- Đánh giá thực trạng tổ chức thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội trong những năm qua của Trung tâm Thông tin - Thư viện và Nghiên cứu khoa học -- Khuyến nghị mô hình tổ chức thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội -- Đề xuất kế hoạch tạo nguồn thông tin củ...