Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Trần Tuyết Mai (2019-05)

  • Hoạt động bồi dưỡng Đại biểu Quốc hội thời gian qua đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội nói chung và đại biểu Quốc hội nói riêng. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc bồi dưỡng đại biểu Quốc hội vẫn còn một số bất cập, khó khăn, cần có những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dưỡng đại biểu Quốc hội Việt Nam trong thời gian tới.<...

  • Tạp chí


  • Phạm Thị Tình (1997)

  • Đổi mới tổ chức và hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội bao gồm nhiều nội dung như tổ chức, cơ chế, phương thức hoạt động... trong đó một vấn đề có tính chất xuất phát điểm cần phải quan tâm đầu tiên là đổi mới nhận thức về vị trí tính chất, chức năng của đoàn Đại biểu Quốc hội.

  • Tạp chí


  • Phạm Thị Tình (1997)

  • Chế độ Đại biểu quốc hội theo Hiến pháp 1992 được Luật tổ chức Quốc hội ban hành năm 1992 cụ thể hoá như sau: Trong tổ chức của hoạt động Quốc hội có một tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách. Số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách do Quốc hội quy định. Tuy nhiên việc bố trí đại biểu chuyên trách ở một số đoàn đại biểu chưa hợp lý, chưa tạo điều kiện để đại biểu phát huy hế...