Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Article


 • Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V (1982-03)

 • Toàn văn Điều lệ Đảng, văn bản pháp lý cơ bản của Đảng, xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức, hoạt động, cơ cấu bộ máy của Đảng; quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các cấp.

 • Article


 • Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (2016-01)

 • Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đọc sáng ngày 21/1/2016

 • Article


 • Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (2016-01)

 • Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII được trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 28-01-2016, tại Thủ đô Hà Nội, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương khoá XI trình.

 • Article


 • Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (2011-01)

 • Điều lệ Đảng (do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011)