Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Article


  • Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (2011-01)

  • Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) được trình bày với những nội dung sau đây: Quá trình cách mạng và những bài học kinh nghiệm; Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng