Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Liên minh Nghị viện các nước Đông Nam Á (2014-09-20)

 • Báo cáo tập trung phân tích đối thoại giữa các Nghị viện các nước Đông Nam Á tại Lào về các hoạt động và thông tin của các tổ chức xã hội dân sự

 • Báo cáo


 • Liên minh nghị viện các nước Đông Nam Á (2014-09-20)

 • Báo cáo về đối thoại với Timor Leste về các hoạt động và thông tin của các tổ chức xã hội dân sự tại hội nghị Liên minh nghị viện các nước Đông Nam Á tại Thủ đô Lào

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2009-02-24)

 • Báo cáo tóm tắt khái quát Hiến pháp Việt Nam 1992 tuyên bố rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và là cơ quan đại diện cấp cao nhất của nhân dân. Nó có thể soạn thảo, thông qua và sửa đổi hiến pháp và đưa ra và sửa đổi luật. Nó cũng có trách nhiệm lập pháp và giám sát việc thực hiện các kế hoạch và ngân sách của Nhà nước.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2018)

 • Báo cáo 2018 khái quát tình hình và giúp chính phủ các nước thấy được sức mạnh của công nghệ thông tin. Báo cáo cũng rất hữu ích với các tổ chức xã hội dân sự trong việc xây dựng các mối quan hệ với nghị viện các nước, hơn một phần ba nghị viện các quốc gia trên thế giới thiết lập hệ thống mạng lưới nhằm giúp phân tích các vấn đề và tạo dựng các cam kết cộng đồng,...