Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2018)

  • Báo cáo cung cấp thông tin về tỉ lệ phần trăm và giới tính số lượng nghị sĩ trong các nghị viện dưới 30, 40 và 45 tuổi. Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra những nỗ lực để tăng cường và khích lệ hơn nữa sự tham gia của những người trẻ tuổi vào cơ quan nghị viện các nước....

  • Báo cáo


  • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2019)

  • Báo cáo hằng năm này cung cấp thông tin và đánh giá về những sự nỗ lực trong suốt một năm vừa qua đối với phụ nữ là chính khách. Báo cáo thường xuất bản vào dịp 8/3 hằng năm, nó chỉ ra và nêu lên những dữ liệu thông tin về nữ giới trong các nghị viện. Ngoài ra, báo cáo cũng phân tích cơ chế để giúp đỡ và hỗ trợ quyền tiếp cận của nữ giới,...

  • Bài trích


  • Hoàng Thị Lan (2019-05)

  • Báo cáo, giải trình có vai trò quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cùa các cơ quan trong tổ chức bộ máy nhà nước. Đây cũng là thước đo đánh giá hiệu quả giám sát của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, đồng thời là nghĩa vụ và cơ hội để các chủ thể có trách nhiệm báo cáo, giải trình chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, điều hành khi thực h...