Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo


  •  (2021-05)

  • Bài viết phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Tư tưởng Hồ Chí Minh trong lãnh đạo thực hiện công tác nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và phương châm "dĩ bất biến, ứng vạn biến" trong lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

  • Bài trích


  •  (2016)

  • Bài viết tìm hiểu về hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã huyện Ứng Hòa, chỉ ra những bất cập, hạn chế trong công tác giám sát của hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã, từ đó rút kinh nghiệm từ trong thực tiễn hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa.