Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tham luận


  •  (2001-08)

  • Tác giả nêu một số ý kiến về: những quan điểm chủ yếu khi nghiên cứu đổi mới tổ chức chính quyền địa phương; về vị trí, vai trò của Hội đồng nhân dân; các chức năng chủ yếu của Hội đồng nhân dân, trong đó có việc thành lập Uỷ ban nhân dân.