Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tham luận


  •  (2002-05-04 den 02)

  • Bài viết về một số bài học kinh nghiệm qua 4 năm thực hiện Quy chế dân chủ ở cấp xã: Một là chính quyền các cấp phải có quyết tâm cao, có kế hoạch triển khai cụ thể; Hai là tổ chức quán triệt sâu sắc, đầy đủ; Ba là cần có sự chỉ đạo của cấp trên, vừa kết hợp giải quyết, vừa triển khai; Bốn là quá trình triển khai Quy chế phải gắn với cuộc vận động XD, chỉnh đốn Đảng, củng cố chính quyền.