Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Hoàng Văn Tú (2014)

 • Bài viết dưới đây trình bày bối cảnh hiến định thiết chế Kiểm toán nhà nước trong Hiến pháp sửa đổi; nêu mối quan hệ giữa Quốc hội và Kiểm toán nhà nước trong việc thành lập, giám sát Kiểm toán nhà nước và việc thể chế hóa các quy định của Hiến pháp sửa đổi và Kiểm toán nhà nước

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (2013)

 • Trình bày nghiên cứu về ba vấn đề chính: quy định về hai thiết chế độc lập (Hội đồng bầu cử quốc gia và Cơ quan bảo vệ Hiến pháp); xác định nhiệm vụ quyền hạn của quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội khi sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; chế định về chính quyền địa phương để nghiên cứu nhằm kị thời xây dựng và cung cấp thông tin chuyên sâu về cơ sở lý luận cũng như t...

 • 2014


 • Bùi Ngọc Thanh (2014)

 • Với tính cách là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, thể hiện bản chất dân chủ của một Nhà nước, Quốc hội luôn chiếm một vị trí quan trọng trong các quy định pháp luật, mà trước hết là Hiến pháp, về thể chế chính trị nói chung và bộ máy nhà nước nói riêng. Việc sửa đổi Hiến pháp Việt Nam năm 1992 lần mới đây nhất (năm 2013) tất yếu kéo theo những thay đổi đáng kể đối...

 • 2014


 • Trần Văn Thuân (2014)

 • Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội có vị trí, vai trò quan trọng trong toàn bộ tổ chức và hoạt động của Quốc hội nước ta. Có thể có những quan niệm khác nhau về những yêu cầu, đòi hỏi đặt ra trong hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, song, đặt trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân ở nước ta phù&...

 • -


 • Hoàng Văn Tú (2014)

 • Phân tích lý do để KTNN là một thiết chế cần ghi nhận trong Hiến pháp. Trình bày các khía cạnh thể hiện mối quan hệ giữa Quốc hội và KTNN trong Hiến pháp 2013 : trong việc thành lập KTNN, trong việc giám sát KTNN. Đề cập nội dung thể chế hóa các quy định của Hiến pháp 2013 về KTNN