Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Trần Ngọc Đường (2016)

  • Bài viết đề cập đến hoạt động lập pháp của Quốc hội diễn ra trong bối cảnh công cuộc xây dựng và phát triển đất nước đặt ra những đòi hỏi nặng nề và bức thiết hơn so với những năm trước đây và những thành tựu, hạn chế trong hoạt động lập pháp của Quốc hội, đưa ra một số kiến nghị.

  • Bài trích


  • Hoàng Thị Lan (2020-04)

  • Chế định trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội có những nét đặc trưng và phương thức, mức độ thể hiện khác nhau, phản ánh kỹ thuật tổ chức quyền lực nhà nước của mỗi mô hình chính thể và quá trình lập hiến ở mỗi quốc gia. Qua nghiên cứu các bản Hiến pháp của Việt Nam cho thấy, trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội luôn phản ánh tính nhân dân trong tổ chức quyền lực nhà nước. ...