Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2014)

 • Báo cáo hướng dẫn thực tế này dựa trên kinh nghiệm và thực tiễn của một số cơ quan lập pháp. Nó nhằm mục đích giúp các nghị viện đưa ra các quyết định xuất bản các hồ sơ về thủ tục toàn thể và ủy ban. Nó quan tâm đặc biệt thủ tục công bố tố tụng, phục vụ những người đang tìm cách xác định các thực tiễn và cung cấp dịch vụ

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2015)

 • Báo cáo các dịch vụ nghiên cứu của quốc hội đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển dân chủ bằng cách thúc đẩy quyền tiếp cận thông tin tốt hơn và mở rộng sự hiểu biết về tác động của pháp luật và các chính sách công được đề xuất. Những hướng dẫn này cung cấp cho các nhà lập pháp các yếu tố cần thiết để tăng cường các dịch vụ nghiên cứu.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2013)

 • Báo cáo thường niên của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Minh họa phong phú với các bức ảnh, ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành viên.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2011)

 • Báo cáo thường niên của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Minh họa phong phú với các bức ảnh, ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành viên.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2010)

 • Báo cáo hoạt động của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Minh họa phong phú với các bức ảnh, ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành viên.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2011)

 • Báo cáo chỉ ra chiến lược IPU 2012-2017 biểu đồ mục tiêu khóa học phát triển IPU trong năm năm tới giúp các Thành viên xây dựng một IPU mang tính phổ quát, năng động và hiệu quả và có thể nâng cao văn hóa, giá trị và thể chế dân chủ thông qua hợp tác giữa các nghị viện.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2014)

 • Dựa trên hơn bốn thập kỷ kinh nghiệm về phát triển nghị viện, các Nguyên tắc chung về Hỗ trợ cho Quốc hội đưa ra các hướng dẫn rõ ràng cho những người nhận hoặc cung cấp hỗ trợ cho các nghị viện nhằm mục đích cải thiện chất lượng hỗ trợ có sẵn cho các nghị viện và khuyến khích cộng đồng nghị viện hợp tác hiệu quả hơn khi lập kế hoạch

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2015)

 • Báo cáo thường niên của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Minh họa phong phú với các bức ảnh, ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành viên.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2014)

 • Báo cáo thường niên của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Minh họa phong phú với các bức ảnh, ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành viên.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2012)

 • Báo cáo thường niên của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Minh họa phong phú với các bức ảnh, ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành viên.