Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • - (2006-04)

  • Chuyên đề nghiên cứu so sánh tập trung giới thiệu và phân tích một số vấn đề cơ bản liên quan đến tổ chức và hoạt động của hệ thống ủy ban ở nghị viện một số nước như về cơ cấu tổ chức của Ủy ban, chức năng và thẩm quyền của Ủy ban và quy trình làm việc của các Ủy ban. Các thông tin của chuyên đề phản ánh kịp thời các thay đổi trong tổ chức và hoạt động của nghị việ...

  • Bài trích


  • Lương Thu Hiền (2017)

  • Sự tham gia của phụ nữ trong nghị viện được coi là một biểu hiện của bình đẳng giới và bảo đảm cho sự phát triển bền vững của các quốc gia. Việt Nam có nhiều tiến bộ về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ trên nhiều phương diện như giáo dục, y tế, kinh tế nhưng trong lĩnh vực chính trị chưa đạt so với tiềm năng và mong muốn. Nghiên cứu xu hướng nữ giới tham gia chính trị...