Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2000


  • Trần Minh Hương (2000)

  • Electronic Resources; Giới thiệu về luật tổ chức Chính phủ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX thông qua ngày 30/9/1992. Trình bày và phân tích những hạn chế về nội dung của luật tổ chức Chính phủ cần được hoàn thiện trong thời gian tới

  • 2000


  • Nguyễn Hoài Nam (2000)

  • Electronic Resources; Hoạt động giám sát của Quốc hội tại kỳ họp – một trong những phương thức giám sát của Quốc hội – Đối tượng chịu sự giám sát của Quốc hội tại kỳ họp – Nội dung hoạt động giám sát của Quốc hội tại kỳ họp – Các hình thức giám sát của Quốc hội tại kỳ họp – Hậu quả pháp lý của hoạt động giám sát của Quốc hội tại kỳ họp – Một số kiến nghị về hoạt động giá...

  • 1999


  • Nguyễn Phước Thọ (1999)

  • Electronic Resources; Khái quát về tình hình thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức liên ngành do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Phân chia 3 loại tổ chức liên ngành theo tính chất hoạt động. Giới thiệu những nhiệm vụ thuộc nội dung quản lý Nhà nước, trừ thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của các tổ chức liên ngành. Trình bày một số vấn đề còn bất cập của...