Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Hoàng Văn Tú (2014)

  • Bài viết dưới đây trình bày bối cảnh hiến định thiết chế Kiểm toán nhà nước trong Hiến pháp sửa đổi; nêu mối quan hệ giữa Quốc hội và Kiểm toán nhà nước trong việc thành lập, giám sát Kiểm toán nhà nước và việc thể chế hóa các quy định của Hiến pháp sửa đổi và Kiểm toán nhà nước

  • 1997


  • Trung tâm Thông tin - Thư viện và Nghiên cứu khoa học (1997)

  • Nội dung báo cáo gồm: Tìm hiểu, nhận xét, đánh giá của nhân dân về tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa IX -- Tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội -- Trên cơ sở các kết quả thu được rút ra những kết luận và kiến nghị phục vụ cho công tác tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa IX, chuẩn bị cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa...

  • Bài trích


  • Nguyễn Đình Quyền (2017)

  • Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân. Vị trí pháp lý của Đại biểu Quốc hội được xác định bởi Hiến pháp, luật và các văn bản do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành. Việc nghiên cứu, đánh giá các quy định của pháp luật về Đại biểu Quốc hội để đề ra giải pháp hoàn thiện pháp luật về&#...